fbpx

Üldsätted
1.1. Kui olete ELi isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt andmesubjekt (näiteks olete ELi kodanik ja esitate meile oma isikuandmed), on teil oma isikuandmetega seoses allpool välja toodud õigused.
1.2. Käesolevates privaatsuspõhimõtetes on välja toodud, kuidas Sanitex SIA (edaspidi: vastutav töötleja) kogub, töötleb ja säilitab isikuandmeid, mida kogub veebilehel www.amphora.lv oma klientidelt ja veebilehte külastavatelt isikutelt (edaspidi: andmesubjekt).
1.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku, st andmesubjekti kohta. Töötlemine on igasugune isikuandmetega seonduv tegevus, näiteks kogumine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine või hävitamine.
1.4. Vastutav töötleja kogub isikuandmeid, mida admesubjekt esitab vabatahtlikult e-posti teel, täites veebipõhiseid küsimustikke või muus otsesuhtluses vastutava töötlejaga.
1.5. Vastutav töötleja järgib õigusaktides sätestatud andmetöötluspõhimõtteid ja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid töödeldakse kehtivate õigusaktide kohaselt.

Isikuandmete kogumine, töötlemine, säilitamine ja kaitse
2.1. Veebisaiti külastades ja pakutavaid teenuseid kasutades nõustub andmesubjekt, et kogu edastatud teavet kasutatakse ja hallatakse kooskõlas privaatsuspõhimõtetes sätestatud eesmärkidega.
2.2. Andmesubjekt vastutab esitatud isikuandmete õigsuse, täpsuse ja täielikkuse eest. Tahtlikku vale teabe esitamist peetakse privaatsuspõhimõtete rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud teavitama vastutavat töötlejat viivitamata kõikidest esitatud isikuandmete muudatustest.
2.3. Vastutav töötleja võib edastada andmesubjekti teavet kolmandatele isikutele, et täita õigusaktides sätestatud nõudeid, teha koostööd järelevalveasutustega, aidata ära hoida kuritegelikku tegevust ja kaitsta seaduslikke õigusi.
2.4. Vastutav töötleja ei vastuta andmesubjektile ega kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest, kui selle põhjuseks on valesti esitatud isikuandmed.
2.5. Isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab vastutav töötleja korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.
2.6. Isikuandmeid säilitatakse senikaua, kui see on vajalik nende kogumise eesmärgist lähtuvalt, ja kui see on õigusaktides sätestatu kohaselt lubatud või nõutud. Käesolevas punktis osutatud asjaolude lõppedes lõpeb ka andmesubjekti isikuandmete säilitamise aeg ning kõik asjakohased isikuandmed kustutatakse jäädavalt arvutisüsteemidest ning elektroonilistest ja/või paberdokumentidest, mis sisaldavad asjakohaseid isikuandmeid, või muudetakse need dokumendid anonüümseks.
2.7. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a.

Küpsised
3.1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille külastatavad veebilehed salvestavad veebilehe külastaja arvutisse. Neid kasutatakse veebilehe toimimise tagamiseks ja veebilehe omanikele teabe edastamiseks.
3.1.1. Funktsionaalsed küpsised. Need küpsised on vajalikud selleks, et külastajal oleks võimalik veebilehel navigeerida ja kasutada selle funktsioone. Ilma nende küpsisteta ei ole võimalik taotletud teenuseid pakkuda.
3.1.2. Google Analyticsi küpsised. Neid küpsiseid kasutatakse veebilehe külastusstatistika saamiseks. Seda teavet kasutatakse veebilehe ja reklaamürituste toimivuse parendamiseks.
3.1.3. Turundusküpsised. Neid küpsiseid kasutatakse reklaami tõhususe suurendamiseks ja külastajatele kõige tõenäolisemalt huvi pakkuvate reklaamide kuvamiseks.
3.1.4. Kolmandate osapoolte küpsised. Küpsiseid võidakse seadistada sellel veebilehel kasutatavate järgmiste kolmandate osapoolte teenuste puhul: Facebooki nupp „Meeldib“, YouTube’i videod jm laialt levinud teenused. Mõnda neist küpsistest võidakse kasutada veebilehe külastaja tegevuse jälgimiseks teistel veebilehtedel ning me ei saa neid kontrollida, kuna need küpsised ei ole meie veebilehe seadistatud.

Küpsistest loobumine
4.1. Küpsiste vastuvõtmisest loobumiseks saate kasutada enamiku veebibrauserite pakutavat privaatset sirvimisrežiimi (privaatne aken, inkognito aken või InPrivate-aken). Kõik privaatses sirvimisrežiimis loodud küpsised kustutatakse kohe, kui sulgete kõik brauseriaknad.

Lõppsätted
5.1. Käesolevad privaatsuspõhimõtted on välja töötatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) ning järgides Läti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivaid seadusi.
5.2. Vastutaval töötlejal on õigus teha privaatsuspõhimõtetes muudatusi või täiendusi igal ajal ja ette teatamata. Muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist veebilehel www.amphora.lv.